دانلود رایگان درایورهایNVidia Tesla C2050

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک NVidia Tesla C2050 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 257.­21

  اندازه : 27.74 Mb  

  526 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 257.­21

  اندازه : 40.16 Mb  

  431 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 260.­19.­36 Certified

  اندازه : 36.3 Mb  

  201 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86_64

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 31.52 Mb   (GZ)

  185 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 35.32 Mb  

  181 جستجوها
 • Display درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 260.­19.­36 Certified

  اندازه : 26.02 Mb   (GZ)

  180 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 31.65 Mb   (GZ)

  179 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 31.46 Mb   (GZ)

  171 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.28   انتشار : 305.­93 WHQL

  اندازه : 164.14 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  163 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 43.18 Mb  

  158 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 26.14 Mb  

  153 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 55.81 Mb  

  146 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 30.77 Mb   (GZ)

  119 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 31.78 Mb   (GZ)

  107 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 320.­78

  اندازه : 140.15 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  105 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 36.13 Mb  

  100 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.10.04   انتشار : 276.­14

  اندازه : 95.29 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  99 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 260.­19.­36 Certified

  اندازه : 27.24 Mb  

  98 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 32.65 Mb   (GZ)

  98 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.12   انتشار : 333.­11

  اندازه : 199.64 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  96 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 45.51 Mb  

  95 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 54.05 Mb  

  92 جستجوها
 • Display درایور

  برای : FreeBSD 32-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 25.91 Mb   (GZ)

  92 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 33.04 Mb  

  91 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 46.38 Mb  

  90 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 45.54 Mb  

  90 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 21.16 Mb  

  90 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.22   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 140.42 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  89 جستجوها
 • Display درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 260.­19.­36 Certified

  اندازه : 26.66 Mb   (GZ)

  87 جستجوها
 • Display درایور

  برای : FreeBSD 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 26.55 Mb   (GZ)

  86 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.02.22   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 110.13 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.02.09   انتشار : 276.­52 WHQL

  اندازه : 123.02 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 280.­13

  اندازه : 28.91 Mb   (GZ)

  84 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 45.66 Mb  

  83 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 30.6 Mb   (GZ)

  82 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 46.03 Mb  

  82 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 26.09 Mb  

  82 جستجوها
 • Video درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 31.53 Mb   (GZ)

  81 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  81 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.99 Mb   (GZ)

  81 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 45.81 Mb  

  79 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.02.09   انتشار : 276.­52 WHQL

  اندازه : 101.02 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 30.55 Mb   (GZ)

  78 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 46.67 Mb  

  78 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 15.49 Mb  

  78 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 256.­53

  اندازه : 35.18 Mb  

  78 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2012.08.28   انتشار : 305.­93 WHQL

  اندازه : 139.35 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.45 Mb   (GZ)

  76 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 55.73 Mb  

  76 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 37.55 Mb  

  76 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 304.­43 Certified

  اندازه : 32.64 Mb   (GZ)

  76 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 45.75 Mb  

  75 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 16.72 Mb  

  75 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Linux 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 45.73 Mb  

  75 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 256.­53

  اندازه : 25.13 Mb   (GZ)

  75 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.04   انتشار : 276.­14

  اندازه : 129.63 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  75 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 26.16 Mb  

  74 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 55.84 Mb  

  74 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 45.82 Mb  

  74 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 36.79 Mb  

  74 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 256.­53

  اندازه : 40.92 Mb  

  74 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  73 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 31.43 Mb   (GZ)

  73 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.22   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 173.01 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 320.­78

  اندازه : 115.23 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 29.28 Mb   (GZ)

  71 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 45.48 Mb  

  71 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 31.76 Mb   (GZ)

  71 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.28   انتشار : 305.­93 WHQL

  اندازه : 187.35 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  71 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 61.17 Mb  

  71 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.09   انتشار : 276.­52 WHQL

  اندازه : 158.85 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  71 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 256.­53

  اندازه : 24.21 Mb  

  69 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.03   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 189.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 32.48 Mb   (GZ)

  68 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 26.08 Mb  

  68 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.04.08   انتشار : 331.­79

  اندازه : 57.44 Mb  

  68 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 16.09 Mb  

  68 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 30.18 Mb   (GZ)

  67 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 32.47 Mb   (GZ)

  67 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 64.87 Mb  

  67 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 26.47 Mb  

  67 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.04   انتشار : 276.­14

  اندازه : 153.31 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 304.­43 Certified

  اندازه : 45.99 Mb  

  66 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 304.­43 Certified

  اندازه : 31.76 Mb   (GZ)

  66 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 55.7 Mb  

  65 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 320.­78

  اندازه : 151.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 32.89 Mb   (GZ)

  65 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux 32-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 257.­21

  اندازه : 32.39 Mb  

  64 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FREEBSD – X86

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 257.­21

  اندازه : 13.89 Mb   (GZ)

  63 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2012.08.28   انتشار : 305.­93 WHQL

  اندازه : 114.78 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.28   انتشار : 305.­93 WHQL

  اندازه : 150.33 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 27.12 Mb  

  62 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 33.07 Mb  

  62 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 44.49 Mb  

  61 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 32.52 Mb   (GZ)

  61 جستجوها
 • NVidia Tesla C2050 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 46.34 Mb  

  61 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها