NVidia Quadro FX 540 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia Quadro FX 540 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia Quadro FX 540 drivers
برای : Linux 32-bit
منتشر شده ها : 2010.06.11
انتشار : 257.­21
اندازه : 32.39 Mb
جستجو ها : 136
Find

فایل های پرطرفدار NVidia Quadro FX 540

 • NVidia Quadro FX 540 درایور

  برای : Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.04   انتشار : 276.­14

  اندازه : 129.63 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  373 جستجوها
 • Video

  برای : Windows Server 2003 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.28   انتشار : 305.­93 WHQL

  اندازه : 150.33 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  340 جستجوها
 • WHQL Certified

  برای : Windows Server 2003 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 181.­20

  اندازه : 51.44 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  325 جستجوها
 • WHQL-certified

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.23   انتشار : 191.­78

  اندازه : 89.18 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  314 جستجوها
 • NVidia Quadro FX 540 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.05   انتشار : 267.­79 WHQL

  اندازه : 107.12 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  307 جستجوها
 • WHQL Certified

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.04   انتشار : 162.­62 WHQL

  اندازه : 55.53 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  284 جستجوها
 • WHQL-Certified

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.04   انتشار : 182.­65

  اندازه : 45.5 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  282 جستجوها
 • WHQL Certified

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.09   انتشار : 162.­65

  اندازه : 46.77 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  281 جستجوها
 • WHQL-Certified

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.04   انتشار : 182.­65

  اندازه : 63.6 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  275 جستجوها
 • VGA

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 33.11 Mb  

  275 جستجوها
 • ForceWare Release 95

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.17   انتشار : 96.­85

  اندازه : 40.76 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  272 جستجوها
 • NVidia Quadro FX 540 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.04   انتشار : 276.­14

  اندازه : 153.31 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  272 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها