NVidia M2090 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia M2090 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia M2090 drivers
برای : Linux x86
منتشر شده ها : 2013.05.02
انتشار : 319.­17
اندازه : 26.09 Mb
جستجو ها : 121
Find

فایل های پرطرفدار NVidia M2090

 • NVidia M2090 درایور

  برای : Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.12   انتشار : 333.­11

  اندازه : 199.64 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  129 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 320.­78

  اندازه : 140.15 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  125 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.45 Mb   (GZ)

  124 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 45.54 Mb  

  122 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 26.09 Mb  

  121 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.04.08   انتشار : 331.­79

  اندازه : 57.44 Mb  

  120 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  116 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 46.34 Mb  

  115 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 32.89 Mb   (GZ)

  110 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 46.67 Mb  

  103 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 26.47 Mb  

  100 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 320.­78

  اندازه : 151.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  91 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها