NVidia M2090 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia M2090 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia M2090 drivers
برای : Linux x86
منتشر شده ها : 2013.05.02
انتشار : 319.­17
اندازه : 26.09 Mb
جستجو ها : 160
Find

فایل های پرطرفدار NVidia M2090

 • NVidia M2090 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 26.09 Mb  

  160 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.12   انتشار : 333.­11

  اندازه : 199.64 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  159 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  159 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.45 Mb   (GZ)

  158 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 320.­78

  اندازه : 140.15 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  157 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.04.08   انتشار : 331.­79

  اندازه : 57.44 Mb  

  157 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 46.67 Mb  

  154 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 45.54 Mb  

  153 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 46.34 Mb  

  149 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 320.­78

  اندازه : 151.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  143 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 32.89 Mb   (GZ)

  141 جستجوها
 • NVidia M2090 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 26.47 Mb  

  132 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها