NVidia GeForce GTX 675M درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GTX 675M در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce GTX 675M drivers
برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2013.05.23
انتشار : 320.­18 - WHQL
اندازه : 221.62 Mb (LZMA BCJ)
جستجو ها : 130
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GTX 675M

 • NVidia GeForce GTX 675M درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2015.02.20   انتشار : 346.­47

  اندازه : 21.99 Mb  

  347 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 675M درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 71.71 Mb  

  328 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 675M درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 22.46 Mb  

  325 جستجوها
 • Video

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 55.84 Mb  

  317 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 675M درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 66.66 Mb  

  315 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 675M درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 21.16 Mb  

  287 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 675M درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.10.18   انتشار : 344.­48 WHQL

  اندازه : 236.66 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  284 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 675M درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 44.46 Mb   (GZ)

  283 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 675M درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2015.03.16   انتشار : 347.­88

  اندازه : 294.82 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  281 جستجوها
 • VGA

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 36.79 Mb  

  269 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 675M درایور

  برای : Windows 10

  منتشر شده ها : 2015.06.20   انتشار : 353.­30 WHQL

  اندازه : 216.95 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  266 جستجوها
 • VGA

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 46.03 Mb  

  244 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها