NVidia GeForce GTX 660M درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GTX 660M در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VGA
برای : Solaris x86/x64
منتشر شده ها : 2012.10.18
انتشار : 304.­60 Certified
اندازه : 46.05 Mb
جستجو ها : 100
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GTX 660M

 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 66.66 Mb  

  266 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 332.­21 WHQL

  اندازه : 199.5 Mb   (LZMA BCJ)

  241 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2015.02.08   انتشار : 347.­52

  اندازه : 239.11 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2 SELF-EXTRACTING)

  228 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 22.46 Mb  

  198 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2015.03.16   انتشار : 347.­88

  اندازه : 239.25 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  182 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 31.78 Mb   (GZ)

  181 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2015.06.10   انتشار : 352.­21

  اندازه : 21.68 Mb  

  175 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2015.02.20   انتشار : 346.­47

  اندازه : 55.31 Mb   (GZ)

  159 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 44.83 Mb   (GZ)

  157 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 35.32 Mb  

  156 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2013.02.25   انتشار : 307.­83 - WHQL

  اندازه : 173.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  155 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 209.72 Mb   (LZMA BCJ)

  153 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها