NVidia GeForce GTX 660M درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GTX 660M در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VGA
برای : Solaris x86/x64
منتشر شده ها : 2012.10.18
انتشار : 304.­60 Certified
اندازه : 46.05 Mb
جستجو ها : 81
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GTX 660M

 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 332.­21 WHQL

  اندازه : 199.5 Mb   (LZMA BCJ)

  230 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 66.66 Mb  

  220 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2015.02.08   انتشار : 347.­52

  اندازه : 239.11 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2 SELF-EXTRACTING)

  214 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 22.46 Mb  

  177 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2015.03.16   انتشار : 347.­88

  اندازه : 239.25 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  169 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 31.78 Mb   (GZ)

  168 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2015.06.10   انتشار : 352.­21

  اندازه : 21.68 Mb  

  163 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2015.02.20   انتشار : 346.­47

  اندازه : 55.31 Mb   (GZ)

  149 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 209.72 Mb   (LZMA BCJ)

  141 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 44.83 Mb   (GZ)

  140 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2013.02.25   انتشار : 307.­83 - WHQL

  اندازه : 173.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  137 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 660M درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 35.32 Mb  

  135 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها