NVidia GeForce GTX 295 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GTX 295 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VGA
برای : Solaris x86
منتشر شده ها : 2012.05.16
انتشار : 295.­53 Certified
اندازه : 45.75 Mb
جستجو ها : 43
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GTX 295

 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 31.78 Mb   (GZ)

  242 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 295 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 16.09 Mb  

  226 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 295 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.07.08   انتشار : 340.­24

  اندازه : 57.05 Mb   (GZ)

  222 جستجوها
 • WHQL-certified

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.01.08   انتشار : 181.­20

  اندازه : 72.25 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  216 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 295 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 280.­13

  اندازه : 41.49 Mb  

  205 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 30.77 Mb   (GZ)

  203 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 295 درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 256.­53

  اندازه : 24.21 Mb  

  202 جستجوها
 • VGA

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 37.55 Mb  

  201 جستجوها
 • Display

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.10.25   انتشار : 260.­99 WHQL

  اندازه : 96.38 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  195 جستجوها
 • WHQL-Certified

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.05.06   انتشار : 185.­85

  اندازه : 76.19 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  192 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 295 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 53.3 Mb   (GZ)

  190 جستجوها
 • NVidia GeForce GTX 295 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 263.94 Mb   (LZMA BCJ)

  188 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها