NVidia GeForce GT 340 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GT 340 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VGA
برای : Solaris
منتشر شده ها : 2012.09.24
انتشار : 304.­51 Certified
اندازه : 46.03 Mb
جستجو ها : 67
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GT 340

 • VGA

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 32.66 Mb   (GZ)

  228 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 46.38 Mb  

  194 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 122.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  190 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 285.­62

  اندازه : 147.31 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  190 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 54.05 Mb  

  188 جستجوها
 • GEFORCE

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 306.­23 WHQL

  اندازه : 217.02 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  167 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 225.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  164 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 44.83 Mb   (GZ)

  160 جستجوها
 • Video

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 45.82 Mb  

  158 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 21.16 Mb  

  143 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  142 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 31.46 Mb   (GZ)

  138 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها