NVidia GeForce GT 220M درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GT 220M در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce GT 220M drivers
برای : Linux x86_64
منتشر شده ها : 2013.06.25
انتشار : 319.­32 Certified
اندازه : 46.25 Mb
جستجو ها : 55
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GT 220M

 • NVidia GeForce GT 220M درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 72.65 Mb  

  211 جستجوها
 • Display

  برای : FreeBSD 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 26.55 Mb   (GZ)

  202 جستجوها
 • Display

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 260.­19.­36 Certified

  اندازه : 26.02 Mb   (GZ)

  199 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 220M درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 29.28 Mb   (GZ)

  185 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 220M درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 247.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  176 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 220M درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 35.32 Mb  

  173 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 220M درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 70.29 Mb  

  166 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 220M درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 42.97 Mb  

  165 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 220M درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 39.12 Mb  

  163 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 220M درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 32.47 Mb   (GZ)

  162 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.22   انتشار : 301.­42 WHQL

  اندازه : 204.67 Mb   (LZMA BCJ)

  156 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 220M درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.25   انتشار : 307.­83 - WHQL

  اندازه : 185.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  154 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها