دانلود رایگان درایورهایNVidia GeForce GT 140

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک NVidia GeForce GT 140 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 32.48 Mb   (GZ)

  437 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 33.07 Mb  

  428 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 22.17 Mb  

  370 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 45.66 Mb  

  350 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­17 Certified

  اندازه : 161.63 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  345 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 196.­21

  اندازه : 133.17 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  341 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.30   انتشار : 320.­18 - WHQL

  اندازه : 217.5 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  339 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 56.62 Mb   (GZ)

  329 جستجوها
 • WHQL-Certified درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.06   انتشار : 185.­85

  اندازه : 88.07 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  324 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 33.04 Mb  

  322 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 280.­13

  اندازه : 28.91 Mb   (GZ)

  319 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.01.14   انتشار : 310.­90

  اندازه : 163.56 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  313 جستجوها
 • GEFORCE درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 306.­23 WHQL

  اندازه : 169.75 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  310 جستجوها
 • WHQL-Certified درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 190.­38

  اندازه : 80.62 Mb   (LZMA BCJ)

  307 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.01   انتشار : 341.­74

  اندازه : 269.75 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  302 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 158.74 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  296 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 257.­21

  اندازه : 40.16 Mb  

  285 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 55.7 Mb  

  284 جستجوها
 • WHQL-Certified درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.06   انتشار : 185.­85

  اندازه : 99.54 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  281 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 57.42 Mb   (GZ)

  281 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 31.78 Mb   (GZ)

  273 جستجوها
 • WHQL-Certified درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.05.06   انتشار : 185.­85

  اندازه : 76.19 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  270 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.18   انتشار : 260.­89 WHQL

  اندازه : 104.18 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  268 جستجوها
 • WHQL-Certified درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 190.­38

  اندازه : 95.54 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  266 جستجوها
 • WHQL-Certified درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.06   انتشار : 185.­85

  اندازه : 81.79 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  260 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.18   انتشار : 266.­58 WHQL

  اندازه : 117.57 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  259 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 66.62 Mb  

  258 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 188.53 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  258 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 32.45 Mb   (GZ)

  256 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 196.37 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  256 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 46.05 Mb  

  255 جستجوها
 • WHQL-Certified درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.04.02   انتشار : 182.­50

  اندازه : 77.01 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  255 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 275.­33 WHQL

  اندازه : 173.09 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  251 جستجوها
 • Video درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 30.61 Mb   (GZ)

  250 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 52.95 Mb   (GZ)

  249 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­17 Certified

  اندازه : 204.11 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  247 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.18   انتشار : 270.­61 WHQL

  اندازه : 166.54 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  247 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 200.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  243 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.18   انتشار : 270.­61 WHQL

  اندازه : 143.68 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  242 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 306.­23 WHQL

  اندازه : 127.96 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  241 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 340.­24

  اندازه : 56.27 Mb   (GZ)

  240 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 138.39 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  239 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 44.49 Mb  

  237 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 61.17 Mb  

  237 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 158.76 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  237 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 280.­13

  اندازه : 41.49 Mb  

  236 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.05.22   انتشار : 301.­42 WHQL

  اندازه : 96.16 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  235 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.07.08   انتشار : 340.­24

  اندازه : 22.16 Mb  

  232 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 139.89 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  231 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 36.74 Mb  

  231 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 196.­21

  اندازه : 149.78 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  230 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2010.03.19   انتشار : 195.­36.­15

  اندازه : 32.33 Mb  

  228 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 170.23 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  228 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 149.98 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  228 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.18   انتشار : 266.­58 WHQL

  اندازه : 131.95 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  227 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.58 Mb   (GZ)

  227 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.01.05   انتشار : 310.­90

  اندازه : 141.37 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  226 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.05   انتشار : 191.­07 WHQL

  اندازه : 145.94 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  222 جستجوها
 • LINUX DISPLAY درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 304.­43 Certified

  اندازه : 61.13 Mb  

  222 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 21.23 Mb  

  222 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.25   انتشار : 260.­99 WHQL

  اندازه : 104.27 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  222 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux 32-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 257.­21

  اندازه : 32.39 Mb  

  220 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.18   انتشار : 270.­61 WHQL

  اندازه : 132.89 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  220 جستجوها
 • WHQL-Certified درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.02   انتشار : 182.­50

  اندازه : 89.24 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  219 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 55.73 Mb  

  218 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 257.­21

  اندازه : 94.75 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  215 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.05   انتشار : 191.­07 WHQL

  اندازه : 123.65 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  214 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.05.30   انتشار : 320.­18 - WHQL

  اندازه : 169.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  211 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2014.07.26   انتشار : 340.­52

  اندازه : 186.17 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  211 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 21.16 Mb  

  211 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : FREEBSD – X86

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 257.­21

  اندازه : 13.89 Mb   (GZ)

  210 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.19   انتشار : 258.­96 WHQL

  اندازه : 94.34 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  209 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­17 Certified

  اندازه : 162.8 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  208 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 285.­58

  اندازه : 156.17 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  208 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 275.­33 WHQL

  اندازه : 120.6 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  206 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 242.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  206 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 30.77 Mb   (GZ)

  205 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.22   انتشار : 301.­42 WHQL

  اندازه : 160.65 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  204 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 257.­21

  اندازه : 82.78 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  203 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 55.84 Mb  

  201 جستجوها
 • GEFORCE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 306.­23 WHQL

  اندازه : 217.02 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  199 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 71.12 Mb  

  199 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 168.72 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  198 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 31.46 Mb   (GZ)

  197 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 46.25 Mb  

  197 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 332.­21 WHQL

  اندازه : 195.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  195 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 54.05 Mb  

  194 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 30.18 Mb   (GZ)

  194 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 203.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  193 جستجوها
 • 3D Vision درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.02   انتشار : CD v1.­07

  اندازه : 224.55 Mb   (ZIP)

  190 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 66.66 Mb  

  190 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 160.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  190 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 195.­62 WHQL

  اندازه : 135.63 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  189 جستجوها
 • WHQL-Certified درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.05.06   انتشار : 185.­85

  اندازه : 81.96 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  188 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 157.3 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  187 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 140 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 198.5 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  183 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها