NVidia GeForce GT 120 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GT 120 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce GT 120 drivers
برای : Linux x86 ARM
منتشر شده ها : 2014.07.08
انتشار : 340.­24
اندازه : 22.16 Mb
جستجو ها : 79
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GT 120

 • VGA

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 33.11 Mb  

  356 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 243.26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  295 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 56.62 Mb   (GZ)

  292 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 166.02 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  281 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 158.76 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  272 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 35.32 Mb  

  269 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 139.89 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  261 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 53.3 Mb   (GZ)

  260 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  257 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Linux 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 257.­21

  اندازه : 40.16 Mb  

  254 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 195.­62 WHQL

  اندازه : 135.63 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  242 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 30.6 Mb   (GZ)

  227 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها