NVidia GeForce GT 120 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GT 120 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce GT 120 drivers
برای : Linux x86 ARM
منتشر شده ها : 2014.07.08
انتشار : 340.­24
اندازه : 22.16 Mb
جستجو ها : 84
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GT 120

 • VGA

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 33.11 Mb  

  363 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 243.26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  302 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 56.62 Mb   (GZ)

  300 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 166.02 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  289 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 158.76 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  278 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 35.32 Mb  

  277 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 139.89 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  268 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Linux 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 257.­21

  اندازه : 40.16 Mb  

  265 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 53.3 Mb   (GZ)

  265 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  264 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 120 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 195.­62 WHQL

  اندازه : 135.63 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  253 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 30.6 Mb   (GZ)

  234 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها