NVidia GeForce 9500 GT درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 9500 GT در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce 9500 GT drivers
برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2013.10.21
انتشار : 331.­58
اندازه : 242.17 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 7038
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 9500 GT

 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 242.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  7038 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 170.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  1714 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 52.95 Mb   (GZ)

  1507 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.05   انتشار : 191.­07 WHQL

  اندازه : 110.16 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  1172 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 182.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  750 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.04.18   انتشار : 270.­61 WHQL

  اندازه : 118.88 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  730 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 103.66 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  721 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 55.7 Mb  

  599 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 195.­36.­24 Certified

  اندازه : 13.89 Mb   (GZ)

  568 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 198.5 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  560 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.05   انتشار : 191.­07 WHQL

  اندازه : 123.65 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  539 جستجوها
 • VGA

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 61.15 Mb  

  506 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها