دانلود رایگان درایورهایNVidia GeForce 9500 GT

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک NVidia GeForce 9500 GT در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 242.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  6732 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 170.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  1594 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 52.95 Mb   (GZ)

  1435 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.05   انتشار : 191.­07 WHQL

  اندازه : 110.16 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  1103 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 182.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  713 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.04.18   انتشار : 270.­61 WHQL

  اندازه : 118.88 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  696 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 103.66 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  692 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 55.7 Mb  

  578 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 195.­36.­24 Certified

  اندازه : 13.89 Mb   (GZ)

  539 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 198.5 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  529 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.05   انتشار : 191.­07 WHQL

  اندازه : 123.65 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  515 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 243.65 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  480 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 61.15 Mb  

  479 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.58 Mb   (GZ)

  449 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 31.78 Mb   (GZ)

  445 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.10.18   انتشار : 260.­89 WHQL

  اندازه : 96.12 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  445 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 31.43 Mb   (GZ)

  439 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 45.66 Mb  

  415 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 189.79 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  413 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 66.62 Mb  

  409 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 45.82 Mb  

  406 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2010.03.19   انتشار : 195.­36.­15

  اندازه : 32.33 Mb  

  402 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.01   انتشار : 341.­74

  اندازه : 269.75 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  401 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 46.34 Mb  

  395 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 304.­43 Certified

  اندازه : 32.64 Mb   (GZ)

  390 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP, Windows Server 2003 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 257.­21

  اندازه : 104.39 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  381 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 209.72 Mb   (LZMA BCJ)

  381 جستجوها
 • Graphics update درایور

  برای : Windows 7 (32-bit)

  منتشر شده ها : 2009.03.02   انتشار : 181.­71 beta

  اندازه : 94.65 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  380 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 16.09 Mb  

  379 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 33.04 Mb  

  377 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 56.34 Mb   (GZ)

  375 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 58.6 Mb  

  369 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 37.56 Mb  

  367 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 31.76 Mb   (GZ)

  367 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 30.77 Mb   (GZ)

  365 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 26.17 Mb  

  362 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 181.­22

  اندازه : 84.23 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  362 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.18   انتشار : 266.­58 WHQL

  اندازه : 131.95 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  361 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 30.6 Mb   (GZ)

  358 جستجوها
 • Display درایور

  برای : FreeBSD 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 26.55 Mb   (GZ)

  358 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.29   انتشار : 340.­52

  اندازه : 225.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  358 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 44.46 Mb   (GZ)

  356 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 203.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  355 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.10   انتشار : 306.­97 WHQL

  اندازه : 217.39 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  355 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 181.­22

  اندازه : 77.96 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  352 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 71.12 Mb  

  351 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 256.­53

  اندازه : 25.13 Mb   (GZ)

  350 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 30.55 Mb   (GZ)

  349 جستجوها
 • WHQL-Certified درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.06   انتشار : 185.­85

  اندازه : 88.07 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  348 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.01.08   انتشار : 181.­20

  اندازه : 72.25 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  346 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 257.­21

  اندازه : 27.74 Mb  

  346 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 36.79 Mb  

  345 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 263.94 Mb   (LZMA BCJ)

  343 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 184.8 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  340 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 29.28 Mb   (GZ)

  340 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 53.3 Mb   (GZ)

  340 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 22.46 Mb  

  340 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 190.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  338 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 256.­53

  اندازه : 40.92 Mb  

  338 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 275.­33 WHQL

  اندازه : 146.11 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  338 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 204.78 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  337 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 45.81 Mb  

  336 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.22   انتشار : 301.­42 WHQL

  اندازه : 126.72 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  336 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.22   انتشار : 301.­42 WHQL

  اندازه : 118.81 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  336 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.29   انتشار : 340.­52

  اندازه : 321.51 Mb   (LZMA BCJ)

  335 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 196.­21

  اندازه : 121.34 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  332 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 46.03 Mb  

  329 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 195.­36.­24 Certified

  اندازه : 27.73 Mb  

  328 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 57.23 Mb  

  326 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 195.­36.­24 Certified

  اندازه : 32.36 Mb  

  324 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 54.05 Mb  

  324 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.25   انتشار : 197.­13

  اندازه : 143.17 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  323 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2010.03.19   انتشار : 195.­36.­15

  اندازه : 13.87 Mb   (GZ)

  323 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.19   انتشار : 258.­96 WHQL

  اندازه : 122.26 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  322 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.04.08   انتشار : 331.­79

  اندازه : 57.44 Mb  

  322 جستجوها
 • GEFORCE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 306.­23 WHQL

  اندازه : 217.02 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  322 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 164.36 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  319 جستجوها
 • Video درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 31.53 Mb   (GZ)

  318 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 46.67 Mb  

  318 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 55.81 Mb  

  317 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.18   انتشار : 270.­61 WHQL

  اندازه : 143.68 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  315 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 21.23 Mb  

  311 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 16.72 Mb  

  311 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 168.72 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  310 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 256.­53

  اندازه : 35.18 Mb  

  309 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 27.12 Mb  

  309 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 32.85 Mb   (GZ)

  308 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 304.­43 Certified

  اندازه : 45.99 Mb  

  308 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 30.18 Mb   (GZ)

  307 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 30.51 Mb   (GZ)

  307 جستجوها
 • WHQL Certified درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.25   انتشار : 178.­13

  اندازه : 103.85 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  303 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.10.18   انتشار : 260.­89 WHQL

  اندازه : 80.4 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  301 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 46.25 Mb  

  301 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 257.­21

  اندازه : 124.31 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  290 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 306.­23 WHQL

  اندازه : 127.96 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  286 جستجوها
 • NVidia GeForce 9500 GT درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 285.­62

  اندازه : 188.08 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  279 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها