NVidia GeForce 9100M G درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 9100M G در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VGA
برای : Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2010.07.19
انتشار : 258.­96 WHQL
اندازه : 133.68 Mb (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 108
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 9100M G

 • Graphics update

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.02.11   انتشار : 179.­48 beta

  اندازه : 116.41 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  363 جستجوها
 • NVidia GeForce 9100M G درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 195.­36.­24 Certified

  اندازه : 13.89 Mb   (GZ)

  344 جستجوها
 • NVidia GeForce 9100M G درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 340.­24

  اندازه : 56.27 Mb   (GZ)

  314 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 304.­43 Certified

  اندازه : 31.76 Mb   (GZ)

  305 جستجوها
 • NVidia GeForce 9100M G درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 54.05 Mb  

  284 جستجوها
 • NVidia GeForce 9100M G درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 26.47 Mb  

  281 جستجوها
 • NVidia GeForce 9100M G درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 195.­36.­24 Certified

  اندازه : 32.36 Mb  

  277 جستجوها
 • NVidia GeForce 9100M G درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 44.42 Mb  

  275 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.07.19   انتشار : 258.­96 WHQL

  اندازه : 112.72 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  262 جستجوها
 • Display

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 260.­19.­36 Certified

  اندازه : 26.66 Mb   (GZ)

  259 جستجوها
 • NVidia GeForce 9100M G درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 320.­18 - WHQL

  اندازه : 221.62 Mb   (LZMA BCJ)

  249 جستجوها
 • NVidia GeForce 9100M G درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 256.­53

  اندازه : 24.21 Mb  

  238 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها