دانلود رایگان درایورهایNVidia GeForce 8400

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک NVidia GeForce 8400 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 57.12 Mb   (GZ)

  472 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 204.78 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  255 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2014.07.26   انتشار : 340.­52

  اندازه : 186.17 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  245 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 72.65 Mb  

  229 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 208.55 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  222 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 37.03 Mb  

  217 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 340.­24

  اندازه : 56.27 Mb   (GZ)

  216 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 31.65 Mb   (GZ)

  200 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 32.85 Mb   (GZ)

  196 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 70.29 Mb  

  194 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 36.74 Mb  

  188 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 53.3 Mb   (GZ)

  186 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 166.02 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  171 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 32.85 Mb   (GZ)

  146 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 16.09 Mb  

  144 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 45.81 Mb  

  141 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 22.46 Mb  

  140 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 242.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  136 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.45 Mb   (GZ)

  135 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 30.77 Mb   (GZ)

  132 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.25   انتشار : 314.­22

  اندازه : 177.1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  131 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 209.72 Mb   (LZMA BCJ)

  130 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 71.71 Mb  

  129 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 57.42 Mb   (GZ)

  129 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 243.65 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  129 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 340.­24

  اندازه : 70.99 Mb  

  129 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 44.42 Mb  

  128 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 21.23 Mb  

  127 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.01.05   انتشار : 310.­90

  اندازه : 141.37 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  126 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 26.17 Mb  

  125 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 22.9 Mb  

  125 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 43.18 Mb  

  125 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 56.34 Mb   (GZ)

  125 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 204.32 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  122 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 225.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  122 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2015.07.01   انتشار : 341.­74

  اندازه : 216.43 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  122 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 243.26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  119 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 203.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  119 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.04.08   انتشار : 331.­79

  اندازه : 57.44 Mb  

  118 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 165.73 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  116 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 32.66 Mb   (GZ)

  115 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.16   انتشار : 306.­97 - WHQL

  اندازه : 175.6 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  115 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 170.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  115 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 196.37 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  113 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 15.49 Mb  

  113 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.29   انتشار : 340.­52

  اندازه : 321.51 Mb   (LZMA BCJ)

  112 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.01   انتشار : 341.­74

  اندازه : 269.75 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  111 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 46.05 Mb  

  109 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 26.09 Mb  

  108 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 56.62 Mb   (GZ)

  107 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 164.36 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  106 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 71.12 Mb  

  105 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 56.13 Mb   (GZ)

  105 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 186.17 Mb   (LZMA BCJ)

  104 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.25   انتشار : 314.­22

  اندازه : 211.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  103 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 46.34 Mb  

  102 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.01.14   انتشار : 310.­90

  اندازه : 163.56 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  102 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.07.29   انتشار : 340.­52

  اندازه : 265.85 Mb   (LZMA BCJ)

  101 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 16.72 Mb  

  101 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 66.62 Mb  

  101 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 31.78 Mb   (GZ)

  100 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 44.83 Mb   (GZ)

  98 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.30   انتشار : 320.­18 - WHQL

  اندازه : 217.5 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  98 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.07.08   انتشار : 340.­24

  اندازه : 22.16 Mb  

  97 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 32.48 Mb   (GZ)

  97 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 37.56 Mb  

  97 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.05.30   انتشار : 320.­18 - WHQL

  اندازه : 169.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  96 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.07.08   انتشار : 340.­24

  اندازه : 57.05 Mb   (GZ)

  96 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 149.26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  96 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 263.94 Mb   (LZMA BCJ)

  96 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 22.17 Mb  

  95 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 56.9 Mb   (GZ)

  95 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 32.47 Mb   (GZ)

  95 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 26.16 Mb  

  94 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 332.­21 WHQL

  اندازه : 249.9 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 261.38 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  93 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 184.8 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 332.­21 WHQL

  اندازه : 195.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 45.51 Mb  

  90 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.05   انتشار : 310.­90

  اندازه : 177.21 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 35.32 Mb  

  89 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 190.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  89 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 26.14 Mb  

  88 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.58 Mb   (GZ)

  88 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.99 Mb   (GZ)

  88 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 58.6 Mb  

  87 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 139.4 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.03.25   انتشار : 314.­22

  اندازه : 163.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  86 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 64.87 Mb  

  86 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.07.08   انتشار : 340.­24

  اندازه : 36.67 Mb  

  85 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 230.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 188.53 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 189.79 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  82 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.14   انتشار : 310.­90

  اندازه : 211.34 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  82 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 340.­24

  اندازه : 66.42 Mb  

  81 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 32.89 Mb   (GZ)

  80 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها