دانلود رایگان درایورهایNVidia GeForce 8400 SE

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک NVidia GeForce 8400 SE در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 46.67 Mb  

  481 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 165.73 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  298 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.25   انتشار : 314.­22

  اندازه : 177.1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  293 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 242.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  285 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 22.9 Mb  

  267 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.01.14   انتشار : 310.­90

  اندازه : 163.56 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  265 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 186.17 Mb   (LZMA BCJ)

  265 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.99 Mb   (GZ)

  254 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 184.8 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  248 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 36.74 Mb  

  240 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.16   انتشار : 306.­97 - WHQL

  اندازه : 128.2 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  227 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.03.25   انتشار : 314.­22

  اندازه : 163.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  217 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 32.52 Mb   (GZ)

  199 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 183.72 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  186 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 72.65 Mb  

  171 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.10   انتشار : 306.­97 WHQL

  اندازه : 169.99 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  169 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 32.66 Mb   (GZ)

  167 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.05   انتشار : 310.­90

  اندازه : 177.21 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  166 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 46.03 Mb  

  166 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  164 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 263.94 Mb   (LZMA BCJ)

  159 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.07.08   انتشار : 340.­24

  اندازه : 57.05 Mb   (GZ)

  158 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 36.79 Mb  

  155 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 53.3 Mb   (GZ)

  153 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.01.05   انتشار : 310.­90

  اندازه : 141.37 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  152 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 243.26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  151 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.58 Mb   (GZ)

  151 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 37.55 Mb  

  151 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 204.32 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  150 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 45.51 Mb  

  150 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 32.65 Mb   (GZ)

  149 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 103.66 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  147 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.29   انتشار : 340.­52

  اندازه : 225.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  147 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 44.83 Mb   (GZ)

  146 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 31.76 Mb   (GZ)

  146 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 261.38 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  143 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 190.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  143 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 39.12 Mb  

  142 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.10   انتشار : 306.­97 WHQL

  اندازه : 217.39 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  142 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 71.12 Mb  

  141 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 32.89 Mb   (GZ)

  138 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 46.25 Mb  

  137 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 37.56 Mb  

  133 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 332.­21 WHQL

  اندازه : 249.9 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  133 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 160.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  132 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 26.17 Mb  

  131 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 45.48 Mb  

  129 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.07.08   انتشار : 340.­24

  اندازه : 36.67 Mb  

  129 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 46.59 Mb  

  129 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 58.6 Mb  

  128 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.07.29   انتشار : 340.­52

  اندازه : 265.85 Mb   (LZMA BCJ)

  126 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 46.05 Mb  

  126 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 243.65 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  125 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 332.­21 WHQL

  اندازه : 195.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  124 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 56.34 Mb   (GZ)

  124 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 225.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  122 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 203.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  121 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 139.4 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  121 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 166.02 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  121 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 164.36 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  120 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 22.46 Mb  

  120 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.29   انتشار : 340.­52

  اندازه : 321.51 Mb   (LZMA BCJ)

  119 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 44.42 Mb  

  119 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 218.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  118 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 26.47 Mb  

  118 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 319.­60

  اندازه : 15.49 Mb  

  118 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.07.08   انتشار : 340.­24

  اندازه : 22.16 Mb  

  118 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 189.79 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  118 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.25   انتشار : 314.­22

  اندازه : 211.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  117 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 32.48 Mb   (GZ)

  117 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 66.62 Mb  

  117 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.30   انتشار : 320.­18 - WHQL

  اندازه : 217.5 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  116 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 26.14 Mb  

  116 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 22.17 Mb  

  115 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 70.29 Mb  

  115 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 56.13 Mb   (GZ)

  115 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 149.26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  115 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 209.72 Mb   (LZMA BCJ)

  114 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 32.85 Mb   (GZ)

  114 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 45.81 Mb  

  114 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 37.03 Mb  

  113 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 57.42 Mb   (GZ)

  112 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 340.­24

  اندازه : 66.42 Mb  

  111 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 43.18 Mb  

  110 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 26.09 Mb  

  110 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 71.71 Mb  

  109 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 32.47 Mb   (GZ)

  107 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 16.72 Mb  

  107 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 66.66 Mb  

  107 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 57.12 Mb   (GZ)

  106 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 56.62 Mb   (GZ)

  106 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 340.­24

  اندازه : 70.99 Mb  

  104 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 182.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  103 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 204.78 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  102 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 64.87 Mb  

  102 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 SE درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.06.26   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 14.89 Mb  

  101 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها