NVidia GeForce 6610 XL درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 6610 XL در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce 6610 XL drivers
برای : Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2011.06.01
انتشار : 275.­33 WHQL
اندازه : 146.11 Mb (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 50
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 6610 XL

 • NVidia GeForce 6610 XL درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 139.83 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  479 جستجوها
 • NVidia GeForce 6610 XL درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 30.51 Mb   (GZ)

  407 جستجوها
 • Video

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 148.37 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  266 جستجوها
 • NVidia GeForce 6610 XL درایور

  برای : Linux 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 195.­36.­24 Certified

  اندازه : 40.13 Mb  

  240 جستجوها
 • ForceWare Release 95 WHQL

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2006.10.18   انتشار : 96.­85

  اندازه : 40.76 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  221 جستجوها
 • Video

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.10   انتشار : 306.­97 WHQL

  اندازه : 217.39 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  213 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 30.6 Mb   (GZ)

  200 جستجوها
 • Video

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 183.72 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  197 جستجوها
 • NVidia GeForce 6610 XL درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 280.­13

  اندازه : 28.91 Mb   (GZ)

  195 جستجوها
 • NVidia GeForce 6610 XL درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 285.­62

  اندازه : 188.08 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  194 جستجوها
 • Display

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.18   انتشار : 266.­58 WHQL

  اندازه : 131.95 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  180 جستجوها
 • WHQL-certified

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.18   انتشار : 182.­06

  اندازه : 129.1 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  167 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها