NVidia GeForce 500 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 500 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce 500 drivers
برای : Linux x86 ARM
منتشر شده ها : 2014.09.12
انتشار : 343.­22
اندازه : 22.9 Mb
جستجو ها : 81
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 500

 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.30   انتشار : 320.­18 - WHQL

  اندازه : 217.5 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  152 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 39.12 Mb  

  146 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 32.45 Mb   (GZ)

  141 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2015.01.12   انتشار : 346.­35

  اندازه : 56.03 Mb   (GZ)

  139 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 56.9 Mb   (GZ)

  137 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.05.30   انتشار : 320.­18 - WHQL

  اندازه : 169.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  137 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2015.01.12   انتشار : 346.­35

  اندازه : 70.01 Mb  

  134 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2015.01.12   انتشار : 346.­35

  اندازه : 21.84 Mb  

  133 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.22   انتشار : 347.­25 - WHQL

  اندازه : 342.82 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2 SELF-EXTRACTING)

  129 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 26.08 Mb  

  129 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2014.09.17   انتشار : 344.­11

  اندازه : 160.75 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  121 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.09.17   انتشار : 344.­11

  اندازه : 247.63 Mb   (LZMA BCJ)

  120 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها