NVidia GeForce 500 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 500 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce 500 drivers
برای : Linux x86 ARM
منتشر شده ها : 2014.09.12
انتشار : 343.­22
اندازه : 22.9 Mb
جستجو ها : 96
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 500

 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.30   انتشار : 320.­18 - WHQL

  اندازه : 217.5 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  176 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 39.12 Mb  

  163 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 32.45 Mb   (GZ)

  160 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2015.01.12   انتشار : 346.­35

  اندازه : 56.03 Mb   (GZ)

  159 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 56.9 Mb   (GZ)

  156 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.05.30   انتشار : 320.­18 - WHQL

  اندازه : 169.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  153 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2015.01.12   انتشار : 346.­35

  اندازه : 70.01 Mb  

  151 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 26.08 Mb  

  149 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.22   انتشار : 347.­25 - WHQL

  اندازه : 342.82 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2 SELF-EXTRACTING)

  148 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2015.01.12   انتشار : 346.­35

  اندازه : 21.84 Mb  

  146 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2014.09.17   انتشار : 344.­11

  اندازه : 160.75 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  140 جستجوها
 • NVidia GeForce 500 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2015.01.12   انتشار : 346.­35

  اندازه : 55.29 Mb   (GZ)

  136 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها