NVidia GeForce 210 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 210 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce 210 drivers
برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1
منتشر شده ها : 2014.03.11
انتشار : 335.­23 - WHQL
اندازه : 209.72 Mb (LZMA BCJ)
جستجو ها : 6313
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 210

 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 209.72 Mb   (LZMA BCJ)

  6313 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 32.85 Mb   (GZ)

  917 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 177.34 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  559 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­17 Certified

  اندازه : 161.63 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  453 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 36.74 Mb  

  440 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.99 Mb   (GZ)

  429 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 304.­43 Certified

  اندازه : 31.76 Mb   (GZ)

  404 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.05.20   انتشار : 270.­41.­19

  اندازه : 27.82 Mb   (GZ)

  401 جستجوها
 • WHQL-certified

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.25   انتشار : 197.­13

  اندازه : 105.95 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  390 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  389 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 72.65 Mb  

  388 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.19   انتشار : 258.­96 WHQL

  اندازه : 122.26 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  348 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها