NVidia GeForce 210 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 210 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce 210 drivers
برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1
منتشر شده ها : 2014.03.11
انتشار : 335.­23 - WHQL
اندازه : 209.72 Mb (LZMA BCJ)
جستجو ها : 7129
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 210

 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 209.72 Mb   (LZMA BCJ)

  7129 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 32.85 Mb   (GZ)

  1085 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 177.34 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  615 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­17 Certified

  اندازه : 161.63 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  495 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 36.74 Mb  

  483 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.99 Mb   (GZ)

  479 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.05.20   انتشار : 270.­41.­19

  اندازه : 27.82 Mb   (GZ)

  471 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 304.­43 Certified

  اندازه : 31.76 Mb   (GZ)

  432 جستجوها
 • WHQL-certified

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.25   انتشار : 197.­13

  اندازه : 105.95 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  429 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  427 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 72.65 Mb  

  424 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.19   انتشار : 258.­96 WHQL

  اندازه : 122.26 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  384 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها