دانلود رایگان درایورهایNVidia GeForce 210

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک NVidia GeForce 210 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.03.11   انتشار : 335.­23 - WHQL

  اندازه : 209.72 Mb   (LZMA BCJ)

  7129 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 32.85 Mb   (GZ)

  1085 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 177.34 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  615 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­17 Certified

  اندازه : 161.63 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  495 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 36.74 Mb  

  483 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.99 Mb   (GZ)

  479 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.05.20   انتشار : 270.­41.­19

  اندازه : 27.82 Mb   (GZ)

  471 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 304.­43 Certified

  اندازه : 31.76 Mb   (GZ)

  432 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.25   انتشار : 197.­13

  اندازه : 105.95 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  429 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  427 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 72.65 Mb  

  424 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.19   انتشار : 258.­96 WHQL

  اندازه : 122.26 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  384 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 46.59 Mb  

  365 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 204.32 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  357 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.10.18   انتشار : 260.­89 WHQL

  اندازه : 80.4 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  326 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2011.05.20   انتشار : 270.­41.­19

  اندازه : 47.33 Mb  

  322 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 55.7 Mb  

  320 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 56.13 Mb   (GZ)

  313 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 32.66 Mb   (GZ)

  305 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 261.38 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  296 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 139.83 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  292 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.01   انتشار : 341.­74

  اندازه : 269.75 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  292 جستجوها
 • Video درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 31.53 Mb   (GZ)

  291 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 340.­24

  اندازه : 70.99 Mb  

  281 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 117.43 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  273 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 39.12 Mb  

  270 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 275.­33 WHQL

  اندازه : 137.99 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  267 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 230.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  267 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.18   انتشار : 260.­89 WHQL

  اندازه : 104.18 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  263 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 157.3 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  262 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 57.42 Mb   (GZ)

  259 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 44.42 Mb  

  258 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 197.­45 WHQL

  اندازه : 126.28 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  258 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 332.­21 WHQL

  اندازه : 249.9 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  257 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 30.77 Mb   (GZ)

  255 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 285.­58

  اندازه : 156.17 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  253 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.05.02   انتشار : 319.­17

  اندازه : 32.45 Mb   (GZ)

  253 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 46.05 Mb  

  251 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 61.17 Mb  

  249 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 148.37 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  248 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2010.03.19   انتشار : 195.­36.­15

  اندازه : 32.33 Mb  

  246 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 183.72 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  245 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 195.­36.­24 Certified

  اندازه : 27.73 Mb  

  243 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 58.6 Mb  

  241 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.04.08   انتشار : 331.­79

  اندازه : 57.44 Mb  

  240 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 306.­23 WHQL

  اندازه : 102.98 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  240 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 275.­33 WHQL

  اندازه : 120.6 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  238 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.19   انتشار : 258.­96 WHQL

  اندازه : 94.34 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  238 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 71.12 Mb  

  238 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 36.79 Mb  

  237 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 208.55 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  234 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 46.25 Mb  

  233 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.25   انتشار : 260.­99 WHQL

  اندازه : 104.27 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  232 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 275.­33 WHQL

  اندازه : 173.09 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  231 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 242.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  230 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2014.07.26   انتشار : 340.­52

  اندازه : 186.17 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  230 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 30.51 Mb   (GZ)

  229 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 33.04 Mb  

  229 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.18   انتشار : 270.­61 WHQL

  اندازه : 132.89 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  226 جستجوها
 • Video درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 45.82 Mb  

  226 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 22.46 Mb  

  226 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 56.34 Mb   (GZ)

  225 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 160.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  224 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 45.75 Mb  

  223 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.04.18   انتشار : 270.­61 WHQL

  اندازه : 118.88 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  222 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2010.03.19   انتشار : 195.­36.­15

  اندازه : 13.87 Mb   (GZ)

  222 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 186.17 Mb   (LZMA BCJ)

  218 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 53.3 Mb   (GZ)

  218 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­17 Certified

  اندازه : 162.8 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  216 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 46.03 Mb  

  216 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 331.­82

  اندازه : 190.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  216 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.25   انتشار : 197.­13

  اندازه : 114.55 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  215 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 138.39 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  214 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2011.05.20   انتشار : 270.­41.­19

  اندازه : 38.22 Mb  

  214 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 32.58 Mb   (GZ)

  214 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 31.78 Mb   (GZ)

  214 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 56.62 Mb   (GZ)

  213 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.25   انتشار : 314.­22

  اندازه : 211.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  213 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 197.­45 WHQL

  اندازه : 106.01 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  213 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 195.­36.­24 Certified

  اندازه : 13.89 Mb   (GZ)

  211 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 295.­73 WHQL

  اندازه : 198.5 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  210 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.07.08   انتشار : 340.­24

  اندازه : 22.16 Mb  

  209 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.06.26   انتشار : 319.­32 Certified

  اندازه : 14.89 Mb  

  208 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.28   انتشار : 331.­65

  اندازه : 243.26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  207 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 35.32 Mb  

  206 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.03.25   انتشار : 314.­22

  اندازه : 141.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  206 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 197.­45 WHQL

  اندازه : 114.54 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  205 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 125.85 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  204 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.01.14   انتشار : 310.­90

  اندازه : 163.56 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  202 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 343.­22

  اندازه : 56.9 Mb   (GZ)

  202 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 95.57 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  201 جستجوها
 • WHQL-certified درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.25   انتشار : 197.­13

  اندازه : 143.17 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  200 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.18   انتشار : 266.­58 WHQL

  اندازه : 131.95 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  198 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : 331.­58

  اندازه : 188.53 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  197 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 319.­49

  اندازه : 16.72 Mb  

  195 جستجوها
 • NVidia GeForce 210 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 340.­24

  اندازه : 66.42 Mb  

  194 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها