دانلود رایگان درایورهایAMD Radeon HD 6550D

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک AMD Radeon HD 6550D در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 13.­9

  اندازه : 95.75 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  306 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.07   انتشار : 12.­2

  اندازه : 116.58 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  305 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2013.12.18   انتشار : 13.­12

  اندازه : 151 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  301 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 216.15 Mb   (LZMA:23)

  296 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.01.17   انتشار : 13.­1

  اندازه : 94.71 Mb   (NSIS SELF-EXTRACTING)

  294 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Linux x86, Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.05.29   انتشار : 13.­4

  اندازه : 116.89 Mb   (ZIP)

  293 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.12.23   انتشار : 13.­12

  اندازه : 152.12 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  282 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.07   انتشار : 12.­2

  اندازه : 158.24 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  280 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Linux x86, Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 13.­9

  اندازه : 114.9 Mb   (ZIP)

  280 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Linux x86, Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.12.18   انتشار : 13.­12

  اندازه : 153.13 Mb   (ZIP)

  279 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 286.83 Mb   (LZMA:23)

  278 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 13.­9

  اندازه : 197.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  273 جستجوها
 • Catalyst™ Proprietary Display درایور

  برای : Linux x86, Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.03.07   انتشار : 12.­2

  اندازه : 102.25 Mb  

  269 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.29   انتشار : 13.­4

  اندازه : 134.57 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  268 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.22   انتشار : 13.­9

  اندازه : 197.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  257 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2014.12.09   انتشار : 4.­12

  اندازه : 212.55 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  252 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.18   انتشار : 13.­12

  اندازه : 208.54 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  229 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 13.­9

  اندازه : 134.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  207 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.09   انتشار : 14.­12

  اندازه : 288.27 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  204 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.07   انتشار : 12.­2

  اندازه : 139.06 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  203 جستجوها
 • Catalyst درایور

  برای : Linux x86, Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.10.22   انتشار : 12.­10

  اندازه : 106.51 Mb   (ZIP)

  198 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : 12.­10

  اندازه : 134.69 Mb   (NSIS SELF-EXTRACTING)

  196 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.18   انتشار : 13.­1

  اندازه : 146.47 Mb   (NSIS SELF-EXTRACTING)

  196 جستجوها
 • Catalyst Application Profiles درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2013.05.22   انتشار : 13.­5 CAP1

  اندازه : 1.61 Mb   (LZMA:23)

  195 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2013.01.17   انتشار : 13.­1

  اندازه : 95.84 Mb   (NSIS SELF-EXTRACTING)

  193 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Linux x86, Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.01.17   انتشار : 13.­1

  اندازه : 109.53 Mb   (ZIP)

  193 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.04.23   انتشار : 13.­4

  اندازه : 89.81 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  191 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.23   انتشار : 13.­12

  اندازه : 202.9 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  188 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 13.­9

  اندازه : 149.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  186 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.12.09   انتشار : 14.­12

  اندازه : 204.07 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  183 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.10.22   انتشار : 13.­9

  اندازه : 149.3 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  183 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : 12.­10

  اندازه : 143.3 Mb   (NSIS SELF-EXTRACTING)

  182 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.09   انتشار : 14.­12

  اندازه : 288.46 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  178 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2013.04.23   انتشار : 13.­4

  اندازه : 95.64 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  174 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.23   انتشار : 13.­4

  اندازه : 134.02 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  171 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 216.02 Mb   (LZMA:23)

  171 جستجوها
 • Beta درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.05   انتشار : 13.­10

  اندازه : 235.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  158 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2012.03.07   انتشار : 12.­2

  اندازه : 101.22 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  157 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 286.91 Mb   (LZMA:23)

  156 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6550D درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.17   انتشار : 13.­1

  اندازه : 133.74 Mb   (NSIS SELF-EXTRACTING)

  145 جستجوها
 • Catalyst Application Profiles درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.03   انتشار : 12.­11 CAP 2

  اندازه : 572 Kb   (LZMA:23)

  144 جستجوها

فایل های پرطرفدار AMD کارت گرافیک ها