دانلود رایگان درایورهایAMD Radeon HD 6530

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک AMD Radeon HD 6530 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • AMD Radeon HD 6530 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.09   انتشار : 14.­12

  اندازه : 288.46 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  292 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6530 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2014.12.09   انتشار : 4.­12

  اندازه : 212.55 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  286 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6530 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 286.91 Mb   (LZMA:23)

  276 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6530 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 216.02 Mb   (LZMA:23)

  269 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6530 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 216.15 Mb   (LZMA:23)

  264 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6530 درایور

  برای : Windows 10

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 170.81 Mb   (LZMA:23)

  251 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6530 درایور

  برای : Windows 10 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 245.58 Mb   (LZMA:23)

  249 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6530 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.09   انتشار : 14.­12

  اندازه : 288.27 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  249 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6530 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 286.83 Mb   (LZMA:23)

  246 جستجوها
 • AMD Radeon HD 6530 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.12.09   انتشار : 14.­12

  اندازه : 204.07 Mb   (LZMA:23 SELF-EXTRACTING)

  238 جستجوها

فایل های پرطرفدار AMD کارت گرافیک ها